REGULAMIN – biegi dla dzieci

Regulamin biegów dla dzieci – Cyborg 2019

CEL

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

 • 1 stycznia 2019  r. w godz. 11:15
 • Park Śląski, obok hali Kapelusz, Promenada Gen. Ziętka 4, 41-500 Chorzów

DYSTANS

 • Dystanse, na których zostaną rozegrane biegi dla dzieci: 200 m i 400 m
 • Opiekun dziecka przy zapisach wybiera dowolnie dystans dla dziecka (można zmienić później)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

ZGŁOSZENIA

Chętnych prosimy o zgłoszenie przez formularz: ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

Ustalamy limit dzieci startujących w zawodach: 100
LIMIT DOTYCZY ZGŁOSZEŃ OPŁACONYCH!!

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg: 10 zł

Płatności należy dokonywać na konto:

Kato Pro Active 85 1090 2008 0000 0001 3696 8384 (Santander Bank)

Dunikowskiego 22/13, 40-127 Katowice

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – Cyborg- bieg dla dzieci

PROGRAM BIEGU

Planowany start biegów dzieci – godz. 11:15, biegi następują kolejno po sobie.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegach dla dzieci nie będzie prowadzonych klasyfikacji. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal, coś słodkiego i ciepłą herbatkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi (można przepisać na innego zawodnika)

Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów przetwarzanych w związku z organizacją Zawodów w ramach MARATON CYBORG w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest firma Kato Pro Active. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 • Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi, w oparciu o art. 28 RODO, na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów.
 • Do kontaktu w sprawie Ochrony Danych Osobowych w ramach zawodów “Maraton Cyborg” służy następujący adres email: ewelina@maratoncyborg.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Zawodów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po terminie Zawodów. Celem zbierania danych jest:
 • a) umożliwienie uczestnictwa w Zawodach,
 • b) rozpatrywanie reklamacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora. danych osobowych Uczestnika:
 • a) w celu wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • b) w celu wskazanym w ust. 3 b) powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 • Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. B powyżej). Ponadto, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. a powyżej).
 • Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe Będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Związanych z uczestnictwem w Zawodach.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnianie przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Zawodów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności: Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub Kurierskie.
 • W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania